Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.03.2018. Viimeisin muutos 27.01.2021.

 1. Rekisterin nimi 

  Anina&Neo Creations Asiakasrekisteri

 2. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Anina&Neo Creation (2898058-1)

  Verkkosivut: www.aninaneo.fi

  Osoite: Leirikaari 24 C 24, 02600 Espoo

  Puh: 050 537 4115

  Sähköposti: aninaneo@gmail.com

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

   Nimi: Tiia Eriksson

   Osoite: Leirikaari 24 C 24, 02600 Espoo

   Puh: 050 537 4115

   Sähköposti: aninaneo@gmail.com

 3. Henkilötietojen ja rekisterin oikeusperuste ja käyttötarkoitus

  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilauksien arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 4. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja

  Asiakkaan yhteystiedot (Postiosoite, puhelin, sähköposti), tiedot käsitellyistä tilauksista

 5. Säännönmukaiset rekisterin tietolähteet

  Verkkokauppatilauksen yhteydessä asiakkaalta itseltään saadut tiedot tai verkkokauppaan rekisteröityessä tallennetut tiedot.

 6. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

 7. Rekisterin suojauksien periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 8. Tarkastusoikeus

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet                Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).